Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Identiteit van de verkoper en zijn geografisch adres

Ruys Juweliers CommV, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Sint-Jorispoort 26, ingeschreven in het Handelsregister te Antwerpen  hebbende als BTW-nr. BE0780 776 655

Onze service

Wilt u uw juweel een opfrisbeurt geven of laten herstellen? Bij Juwelenhuis Ruys zorgen we ervoor dat uw juweel terug glanst als nieuw. Als u er van droomt uw eigen juweel te ontwerpen, staan onze vakmensen voor u klaar om deze droom waar te maken.

Certifiëring

Bij elke diamant groter dan 1 karaat wordt een officieel gemmologisch certificaat meegegeven. Deze worden afgeleverd door één van de 3 erkende certificeringsinstellingen HRD, IGI of GIA. Op eenvoudig verzoek van de klant wordt ook het huiscertificaat meegegeven.

Geschillen

Bij Juwelenhuis Ruys proberen we u steeds zo goed mogelijk tot uw dienst te zijn. Moesten we er niet in slagen aan uw wensen te voldoen, heeft u steeds de mogelijkheid u te richten tot een onafhankelijke geschillencommissie welke dit geschil verder zal behandelen.

Rekening houdende met de verbintenissen die Juwelenhuis Ruys op zich heeft genomen, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, wordt voor elk geschil over het bestaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen Juwelenhuis Ruys en aan mede-contractant, rekening houdende met Art. 624, 2° Ger. W. het Vredegerecht 1ste kanton te Antwerpen, alsmede de Rechtbank van Eerste Aanleg of de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. Bij het niet tot stand komen van een minnelijke tegensprekelijke expertise erkennen beide partijen de bevoegdheid van de Voorzitter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, resp. Rechtbank van Koophandel te Antwerpen om een gerechtsdeskundige aan te stellen overeenkomstig Art. 585 Ger. W. voor het vaststellen van de gebrekkige levering.

Bent u het slachtoffer van misleiding, bedrog, fraude, oplichting? Of werden uw rechten als consument of onderneming niet gerespecteerd?
Kies dan het scenario dat op uw probleem van toepassing is en doorloop de verschillende stappen om uw probleem te melden aan de bevoegde diensten.
U krijgt steeds een advies waarin we zoveel mogelijk op uw vragen trachten te antwoorden.
De bevoegde diensten analyseren uw melding en stellen mogelijk een onderzoek in. Dit kan leiden tot het doorgeven van uw gegevens aan andere bevoegde autoriteiten. Zij komen niet tussen in uw individueel probleem en verstrekken in principe geen informatie over het onderzoek. Voor uw individueel probleem verwijzen wij uitsluitend naar het advies dat u zal toegestuurd worden.

Wettelijke aspecten van BTW en tax free procedure voor niet E.U. residenten

  • Klanten binnen de EUPrijzen (te betalen aan Juwelenhuis Ruys) zullen verhoogd worden met het toepasselijke BTW tarief van België, namelijk 21%, met uitzondering van Duitsland waar de de lokale taksen van 19% gehanteerd worden en Frankrijk waar de lokale taksen van 20% toegepast worden.Klanten buiten de EUDe te betalen prijzen aan Juwelenhuis Ruys zijn exclusief BTW. De prijs die de klant betaalt aan Juwelenhuis Ruys is dus de geafficheerde prijs. Echter zullen in de meeste landen importheffingen en/of lokale taksen aangerekend worden die de klant zal moeten betalen aan de koerier bij levering. Juwelenhuis Ruys betracht voldoende informatie te verschaffen met betrekking tot de importheffingen en ander lokale taksen.

BTW-vrije aankopen en export buiten de EU

Juwelenhuis Ruys biedt zijn klanten kostenloos de mogelijkheid aan om diamantjuwelen btw-vrij aan te kopen. In dat geval betaalt de klant de Belgische BTW (21%) die hem nadien terugbetaald wordt wanneer hij zijn juweel naar een land buiten de EU exporteert.

Opdat de klant zijn order correct kan exporteren, engageert Juwelenhuis Ruys zich om de klant helder in te lichten over de volgende zaken die hij moet tonen bij controle door de douane in een exporterende Europese luchthaven: het aangekochte product, de aankoopfactuur, paspoort waaruit blijkt dat de persoon een niet-EU resident is en het vliegtuigticket waaruit blijkt dat de persoon de EU zal verlaten.

De export moet binnen de drie maanden volgend op de factuurdatum verricht worden.

De aankoopfactuur moet door de douane in de Europese exporterende luchthaven afgestempeld worden opdat de klant een terugbetaling van de btw bij Juwelenhuis Ruys kan terugvorderen.

Juwelenhuis Ruys verricht de btw-terugbetaling pas bij ontvangst van de aankoopfactuur met daarop het aangekochte product, dat conform door de douane in de Europese exporterende luchthaven afgestempeld is.  De terugzending van de afgestempelde factuur moet uiterlijk 2 maand na de afstempeling bij Juwelenhuis Ruys toekomen.

De terugbetaling van de BTW wordt uitgevoerd na ontvangst van een (afgestempeld en) geldig exportfactuur voorzien door de interne boekhoudafdeling van Juwelenhuis Ruys. De klant moet zijn/haar wens om te exporteren duidelijk maken bij aanvang van de bestelling zodat het gepaste BTW-tarief kan toegepast worden op de tax free prijs en de finale prijs inclusief BTW kan bepaald worden. Indien de klant de intentie om te exporteren niet tijdig communiceert, kan hij/zij niet genieten van de terugbetaling van de BTW. De bestelling zal dan onderworpen worden aan de lokale (niet terugvorderbare) BTW-tarieven, afhankelijk van het land van bestemming.

Mogen wij u erop wijzen dat Juwelenhuis Ruys niet voor de minste fout van uw kant verantwoordelijk is (bv. verkeerde bankgegevens) die bankkosten met zich meebrengen. Juwelenhuis Ruys is nooit verantwoordelijk voor eventuele bankkosten, opgelegd door uw bank. Deze bankkosten zijn steeds voor de rekening van de klant.

De terugbetaling wordt volgens de wettelijke Europese regels, bepaald door de Belgische Kamer van Koophandel (Artikel 8, 4° van het koninklijk besluit nr. 18 bepaalt dat de verkoper de echtheid van de uitvoer moet aantonen aan de hand van een exemplaar van de factuur of van een als zodanig geldend stuk bekleed met het visum van het douanekantoor van uitgang uit de Gemeenschap). Deze regels bevestigen dat de factuur van het aangekochte product (dat als exportdocument dient) voldoende is voor controle bij de douane (samen met de drie andere zaken – het product, het paspoort en het vliegtuigticket). Volgens de Belgische en Europese wetgeving is geen enkel ander document noodzakelijk.

Juwelenhuis Ruys is nooit aansprakelijk voor elk uitzonderlijk order dat de klant ervan zou verhinderen om zijn recht op btw-vrije aankopen uit te voeren (bv. de douane in de luchthaven weigert om de aankoopfactuur van Juwelenhuis Ruys af te stempelen omdat een ander document voor de export vereist zou zijn; hier gaat het om een regionale en/of nationale wetgeving, de sluiting van het douanekantoor waardoor de klant de stempel niet kan bemachtigen, geen ontvangst van de rekening en verlies van de afgestempelde factuur verzonden per post door de klant, enz …).

  • Bijkomende informatie aan de Klant 
    Indien toepasselijk verschaft Juweliers CommV aan de Klant voldoende informatie met betrekking tot de import- en exportheffingen of ander lokale taksen voor zendingen buiten Europa.
    Tenzij dat Juweliers CommV daartoe wettelijk verplicht is, zijn alle import- en exportheffingen of ander lokale taksen, voor rekening van de Klant.
    In geen geval kan Juweliers CommV verantwoordelijk worden geacht voor verschillen en/of wijzigingen die optreden in de nationale B.T.W. tarieven, de import- en exportheffingen of ander lokale taksen.